Mot. Schützen Soldat - Ausgangsuniform (pre 1981)

Artillerie Soldat - Ausgangsuniform

Mot. Schützen Soldat - Drillichuniform

Mot. Schützen Stabsgefreiter - Dienstuniform (seventies)

Artillerie Soldat - Ausgangsuniform

Drillich Uniform - Soldat